(Blaai asseblief af vir Afrikaans)

Singing defeats the power of Satan

The Lord is my strength and my shield; I trust Him with all my heart, and He helps me. My heart rejoices greatly; and with my songs I praise him. Psalm 28:7

In His younger years, the people of Nazareth often heard the voice of Jesus raised in praise and thanksgiving to God. He often held communion with heaven in song, and all who were associated with Him, were cheered by the sweet melody that fell from His lips. His praises drove away the evil angels and, as incense, filled the room with sweet fragrance.

Your home or church may be very humble in comparison with that of others, but it is a place of great beauty to God if you worship God in spirit and in truth, and in the beauty of holiness. As songs of praise are sung, as earnest fervent prayers arise to heaven, as lessons are repeated of the wondrous works of God, as the heart’s gratitude is expressed in prayer and song, angels from heaven take up the strain and unite in praise and thanksgiving to God.

This drives back the power of Satan. It expels murmuring and complaints, and Satan loses ground. God teaches us that we should assemble in His house to cultivate the attributes of perfect love. This prepares us for the place that Christ has gone to prepare for them that love Him.

We pray that your heart and life will be focused on Jesus this coming week.  Read about Him, pray to the Father that you will be transformed into His likeness and enjoy the peace and happiness that comes from a close walk with God.  Sing praises to our Lord and Saviour.

(These devotionals will be updated weekly on Sunday evenings)

 

Request for Prayer / Versoek om Gebed

Sang verslaan die mag van Satan

Die Here is my sterkte en my skild; Ek vertrou Hom met my hele hart, en Hy help my. My hart is baie bly; En met my liedere prys ek hom. Psalm 28: 7

In sy jonger jare het die volk van Nasaret die stem van Jesus dikwels gehoor in lof en danksegging aan God. Hy het dikwels gemeenskap met die hemel in lied gehou, en almal wat met Hom gepaard gegaan het, was aangemoedig deur die soet melodie wat van sy lippe afgeval het. Sy lof het die bose engele weggedryf en, soos wierook, die kamer vol soet geur.

Jou huis of kerk kan baie nederig wees in vergelyking met dié van ander, maar dit is ‘n plek van groot skoonheid aan God as jy God in gees en waarheid aanbid en in die skoonheid van heiligheid. Soos lofprysings gesing word, word erge, vurige gebede tot die hemel opgerig, soos lesse herhaal word van die wonderlike werke van God, soos die hart se dank uitgespreek word in gebed en lied, neem engele uit die hemel die pyn en verenig in lof en danksegging aan God

Dit dryf die krag van Satan terug. Dit verdryf murmuring en klagtes, en Satan verloor grond. God leer ons dat ons in Sy huis moet vergader om die eienskappe van volmaakte liefde te kweek. Dit berei ons voor vir die plek waar Christus gegaan het om voor te berei vir die wat Hom liefhet.

Ons bid dat u hart en lewe die volgende week op Jesus sal fokus. Lees oor Hom, bid tot die Vader dat jy in Sy gelykenis verander sal word en die vrede en geluk wat uit ‘n noue wandel met God kom, sal geniet. Sing tot eer van ons Here en Verlosser.

(Hierdie toewydings sal weekliks op Sondagaande opgedateer word)

Previous Readings / Vorige Lesings

(Blaai asseblief af vir Afrikaans)

Jesus is our Never-Failing Refuge.

Don’t worry about anything, but in all your prayers ask God for what you need, always with a thankful heart.  And God’s peace, which is far beyond human understanding, will keep your hearts and minds safe in union with Christ Jesus. Philippians 4:6-7

It is not the will of God that His people should be weighed down with care. But our Lord does not deceive us. He does not say to us, “Do not fear; there are no dangers in your path”, but He does want us to know that if we put Him in the centre of our lives,  He is our never-failing refuge.

His help is real and tangible and be assured that He will lead you to solutions for your problems.  Trust, listen, obey, but often we wait … Do not wait in idleness though, God often does not answer immediately so that we can ask Him what WE (with Him) need to do in solving our problems and meeting our needs  and desires.  God wants to work WITH us in solving our problems and in all aspects of our lives.

Make Jesus, first in your thoughts and affections, trust Him with your entire confidence.  Let us meet each day, with its trials and temptations,  in the strength of Jesus by the Holy Spirit.

Cultivate a spirit of cheerfulness! With Jesus we can confidently look on the bright side of life and be hopeful, full of love and good works, rejoicing in the Lord always.

(These devotionals will be updated weekly on Sunday evenings)

 

We should not cloud the future by our carelessness in the present.  Be faithful and diligent today.

Jesus is ons Ewige Vlugteling.

Moenie bekommerd wees oor enigiets nie, maar vra in al jou gebede God vir wat jy nodig het, altyd met ‘n dankbare hart. En God se vrede, wat ver buite menslike verstand is, sal jou harte en gedagtes veilig hou in die vakbond met Christus Jesus. Filippense 4: 6-7

Dit is nie die wil van God dat sy mense afgeweeg moet word nie.  Ons Here bedrieg ons nie. Hy sê nie vir ons dat daar geen gevare in ons pad is nie “, Hy wil hê ons moet weet dat as ons Hom in die middel van ons lewens plaas, Hy ons toevlug is.

Sy hulp is werklik en tasbaar en wees verseker dat Hy jou sal lei tot oplossings vir jou probleme. Vertrou, luister, gehoorsaam, maar dikwels maak Hy ons laat wag…. Moet egter nie stil sit en wag nie. God antwoord dikwels nie dadelik nie, sodat ons Hom kan vra wat ons (met Hom) moet doen om ons probleme op te los en ons behoeftes te bevredig nie. God wil saam met ons werk in die oplossing van ons probleme en in alle aspekte van ons lewens.

Maak Jesus eerste in jou gedagtes en hartstogte, vertrou Hom met jou hele hart. Ontmoet elke dag, met sy beproewings en versoekings, in die krag van Jesus deur die Heilige Gees.

Kweek ‘n gees van blydskap! Met Jesus kan ons met selfvertroue op die blink kant van die lewe kyk en hoopvol wees, vol liefde en goeie werke, altyd in die Here bly.

(Hierdie toewydings sal weekliks op Sondagaande opgedateer word)

Ons moet nie die toekoms wemel deur ons onverskilligheid in die hede nie. Wees vandag getrou en ywerig.

Free WordPress Themes, Free Android Games